سـارا اَنـار دارد!

کافیست انار دلت ترک بردارد...

۵. که چنین شیرین تر است :)

عشق را گدایی نکنید 

التماسش نکنید 

عشق را 

بگذارید اتفاق بیفتد

بیایین خودمون باشیم :)
بقیه به حد کافی خودشون هستن :)
احتیاجی به کپی ندارن :)

امری بود کامنت قسمت "سارا" بازه
در خدمتیم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان