سـارا اَنـار دارد!

کافیست انار دلت ترک بردارد...

۴. چه کسی می داند؟

و چه کسی می داند من آن شب ها چندین بار با حرف هایت فرو ریختم...

چه کسی می داند شب ها را چون جنینی بی پناه خود را در آغوش سرد ام کشیدم...

چه کسی می داند چندین شب گریه پهنای صورتم را گرفت...

چه کسی می داند اشک ها مسیر چشم هایم تا گونه هایم را تا لب هایم را پیمودند‌‌‌...

چه کسی می داند من با دیدن عکس هایت چگونه تپش این قلب را تحمل کردم...

چه کسی می داند با خواندن شعر هایت فرو ریختم... همان هایی که برای معشوقه جدیدت 

می نویسی...

مبارکت باشد...

بیایین خودمون باشیم :)
بقیه به حد کافی خودشون هستن :)
احتیاجی به کپی ندارن :)

امری بود کامنت قسمت "سارا" بازه
در خدمتیم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان