سـارا اَنـار دارد!

کافیست انار دلت ترک بردارد...

۱۸. کدوم تصمیم؟!

یجور بدی حالم گرفتست 

یجور بدی نمیدونم چمه

یجور بدی من موندم و خودم

یجور بدی هیشکی نیست

یجور بدی تنهام


+ احساس قدرت! از اینکه بقیه زندگی به عهده خودته

یجوری احساس ترس

نه...! هیچ کدوم از اینا نیست...!

اینا هستن... ولی نیستن...

+ ثبت شه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ - ۲۳:۵۸ - مصاحبه نهایی - دانشگاه زنجان 

بیایین خودمون باشیم :)
بقیه به حد کافی خودشون هستن :)
احتیاجی به کپی ندارن :)

امری بود کامنت قسمت "سارا" بازه
در خدمتیم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان