سـارا اَنـار دارد!

کافیست انار دلت ترک بردارد...

۱۶. ولش کن بابا

وقتی خودتو ول میکنی که غرق شی

دیگه ول کردی :)

ملتفتی؟ :) 

بیایین خودمون باشیم :)
بقیه به حد کافی خودشون هستن :)
احتیاجی به کپی ندارن :)

امری بود کامنت قسمت "سارا" بازه
در خدمتیم :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان